Dotyczy:
-
Oceny rozwoju psychomotorycznego małego dziecka, wspomaganie jego rozwoju poprzez 
   terapie,
- oceny tzw. dojrzałości szkolnej, czyli gotowości do podjęcia nauki szkolnej w kl. I, pomoc
   w prawidłowym przygotowaniu dziecka,
- diagnozy intelektualnej, charakteru, zdolności, kształtowania się cech osobowościowych,
- diagnozy trudności szkolnych, pomoc psychologiczna w stymulacji procesów poznawczych
  odpowiadających za powodzenia szkolne,
- diagnozy specyficznych trudności w nauce czytania, pisania (dysleksja, dysgrafia),
- diagnozy trudności wychowawczych i pomoc psychologiczna w tym zakresie – ataki
  gniewu, złości, kradzieże,
- trudności w relacjach z rówieśnikami,
- diagnozy zaburzeń emocjonalnych u dzieci (lęki i fobie, zaburzenia depresyjne,
  nadpobudliwość, nieśmiałość, zachowania agresywne) i terapii we współpracy z rodzicami,
  terapii moczenia nocnego,
- stymulacji rozwojowej dzieci słabo słyszących i niesłyszących, pomoc rodzicom we wczesnym
  wspomaganiu ich rozwoju.

Poradnictwo wychowawcze.
Zapraszam rodziców i opiekunów pragnących poszerzyć metody wychowawcze.